Privacy statement
OTC Networks B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
OTC Networks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Informatie die u deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@binnenbereik.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
OTC Networks B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren, (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:
Voor de uitvoering van de overeenkomst:
• het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
• in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;
Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:
• de totstandkoming van de overeenkomst;
• het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
• de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
• het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
• de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website;
• het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;
Op basis van toestemming:
• het sturen van een nieuwsbrief;

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
OTC Networks B.V. bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
OTC Networks B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OTC Networks B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken
OTC Networks B.V gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OTC Networks B.V gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTC Networks B.V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturennaar contact@binnenbereik.nl of per post naar OTC Networks B.V. Clarissenhof 1c, 4133 AB Vianen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OTC Networks B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. OTC Networks B.V neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@binnenbereik.nl of +31(0) 347 358917.

Wijzigingen
OTC Networks B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. OTC Networks B.V.raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door OTC Networks B.V., dan wel voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunt u, onder vermelding van ‘privacy/persoonsgegevens’ contact opnemen met OTC Networks B.V.
via e-mail: contact@binnenbereik.nl
per post: Clarissenhof 1c, 4133 AB Vianen
telefonisch: +31(0) 347 358917

reCAPTCHA
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

OTC Networks B.V.Clarissenhof 1c
4133 AB VIANEN

Deze versie is opgesteld in mei 2020

Toekomstgericht bouwen? Download de whitepaper:

Lees alles over de as-a-service oplossing die BinnenBereik met haar indoor mobiele netwerk biedt, zodat iedereen in uw gebouw straks kan genieten van optimaal mobiel bereik.